دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی


سامانه جامع جمع آوری اطلاعات پایش و اعتبار بخشی

درباره ما

به نام خداوند بخشاینده مهربان

 

شورای عالی آموزش مجازی، با توجه به سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر توسعه و تقویت آموزش مجازی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه ریزی و هدایت دانشکده ها و مراکز آموزش مجازی در این دانشگاه ها و ایجاد حمایت برنامه ریزی شده از این مراکز، تشکیل شده است.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز که در همین راستا و به منظور تحقق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی به عنوان یک دانشگاه مستقل تأسیس شده است، به عنوان دبیرخانه این شورا عمل می کند.

استانداردسازی و ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی کشور یکی از رسالت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که به دانشگاه علوم پزشکی مجازی محول شده است.

مراحل ارزشیابی مراکز آموزش مجازی را می توان به طور خلاصه شامل استقرار ساختار ارزشیابی، تدوین و اعلام استانداردها، انجام ارزیابی درونی مبتنی بر استانداردها، بازدید و جمع آوری اطلاعات از مراکز، ارائه گزارش به کمیته تخصصی تصمیم گیرنده، تصمیم گیری نهایی و صدور حکم و اعتبارنامه مراکز آموزش مجازی و دانشکده های مجازی در عالی ترین مرجع ذی صلاح و ابلاغ به مراکز مربوطه دانست.

این سامانه به منظور جمع آوری منظم و به روزرسانی اطلاعات و مشخصات مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی شده است و علاوه بر استفاده برای مراکز آموزش مجازی، امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به سایر مؤسسات و برنامه های آموزشی را دارد.