دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی


سامانه جامع جمع آوری اطلاعات پایش و اعتبار بخشی

تعداد بازدید : 33 - تاریخ خبر : یکشنبه 25 آبان 1399 - 09:11  
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ مجازی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ معتبر شناخته شد

ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ مجازی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در روند اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی شورای عالی آموزش مجازی معتبر شناخته شد.

دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ﺩﺭ تاریخ 30 دی ماه 1398 به ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ نام داده است. این ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ، ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻥ، ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﻡ (ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻦ) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﯼﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﺁﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺿﺒﻂ صدا ﻭ تصویر است که تاکنون موفق به تولید صدها محتوای الکترونیکی در سامانه نوید و آرمان شده است. انواع محتواهای مختلف در زمینه آموزش مداوم، دروس دانشگاهی و آموزش سلامت عمومی، دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی، دوره های پودمانی و دوره کوتاه مدت یادگیری با به کارگیری نرم افزارهای متعدد توسط تیم مجرب مرکز تولید می شود.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿات ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ مختلفی را برگزار می کند. دانشکده مجازی، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 3 رشته آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ دانشجو می پذیرد.

این دانشگاه با ارسال درخواست خود وارد روند اعتباربخشی در دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی شده و نهایتا بعد از سیر مراحل ارزشیابی و اطمینان از تحقق تمامی استانداردهای اعتباربخشی، به عنوان مرکز معتبر شناخته شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت مرکز به آدرس http://sme.sbmu.ac.ir مراجعه نمایید.

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان