سامانه جامع جمع آوری اطلاعات اعتبار بخشی

اخبار و رویدادها

1399/02/27
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شرحی از فعالیت های واحد آموزش مجازی آن دانشگاه از ابتدای وق...
1399/02/21
دانشگاه علوم پزشکی همدان در گزارشی وضعیت ارتقای کمی و کیفی مرکز آموزش مجازی دانشگاه ر...
1399/02/15
این دستورالعمل که به درخواست تعداد زیادی از کلان مناطق آمایشی تهیه شده، می­ تواند برا...
1399/02/10
نظام ارائه خدمات پاتولوژی از دور برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طراحی و...