دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی


سامانه جامع جمع آوری اطلاعات پایش و اعتبار بخشی

اخبار و رویدادها

1399/09/03
مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران زیرمجموعه معاونت آموزشی این دانشگاه، در ...
1399/08/25
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ مجازی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ شیراز به عنوان ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ، در روند اعتباربخشی ...
1399/08/25
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ مجازی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ...
1399/02/27
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شرحی از فعالیت های واحد آموزش مجازی آن دانشگاه از ابتدای وق...