سامانه جامع جمع آوری اطلاعات اعتبار بخشی

اخبار و رویدادها

1398/08/21
نمایندگان کمیته اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی در روز چهارشنبه یکم آبان ماه 1398 از مرک...
1398/08/02
نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور ارزشیابی و اعتباربخشی از مرکز آموزش مجازی...
1398/02/18
حضور جناب آقای دکتر احمدی در اجلاس رؤسا و معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان ...
1398/02/03
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کارگاه آموزشی یادگیری...